Seminar "Automatic Packaging Solutions with Cartesian Robots"

Date : 15th February  2019  in Thailand Industrial Fair 2019  @ Bitec Bangna
By Mr.Tawat Nuanchai  , Senior Engineer,Thai-German Institute

ติดอาวุธทางอาชีพด้วยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สมัครได้แล้ววันนี้กับ ​การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับที่ 1

Packaging Academy for SME

พัฒนา SME ให้แข็งแกร่ง เสริมสร้างขีดความสามารถในการเลือกใช้ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองแนวโน้มของตลาดโลก

เรียน "ฟรี" มีงานทำ "100%" กับโครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สัมมนา CBM Day ครั้งที่ 12 (7-8 กุมภาพันธ์ 2562)

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี 

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2562

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อรับเข้าร่วม "โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2562"

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปี 2562

ข่าวดี! สถานประกอบการ ผู้สร้าง/ผู้พัฒนาเครื่องจักร ส่งใบสมัครและยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการสร้างเครื่องจักร

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการ กิจกรรมพัฒนา Startup ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ดาวน์โหลด ​ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ ฐานข้อมูลผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI)

รับสมัครสถานประกอบการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562

ขอเชิญสถานประกอบกิจการโรงงานผลิตแม่พิมพ์เข้าร่วม 
"โครงการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน ปี 2562" 
(โรงงานผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่น หรือแม่พิมพ์ยาง)

สินเชื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นและค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เอสเอ็มอี ใช้ระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์

“โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” 

สถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมััติ

เปิดภารกิจสถาบันไทย-เยอรมัน แกนกลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของชาติ

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม   
"โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP"

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร

Thailand Industry Expo 2018

TGI และพันธมิตรได้ร่วมแสดงนิทรรศการ ภายใน Robotics Cluster Pavilion ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018
พร้อมทั้งกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

คณะเยี่ยมชมจาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
คณะผู้บริหารและพนักงาน จาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาบันไทย-เยอรมัน 

นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

กับอุตสาหกรรมการวันนี้ ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวคงหนีไม่พ้น นโยบาย 4.0 หลากหลายความเห็นความเข้าใจที่มีต่อการก้าวสู่ยุคใหม่ของการผลิต หรือ มิติข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง วันนี้ ทีมงาน Horizon ได้รับเกียรติจาก ผอ. สมหวัง บุญรักษ์เจริญ สถาบัน ไทย-เยอรมัน (TGI) ให้เกียรติสละเวลามาให้สัมภาษณ์

พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดทำร่างยุทธศาสตร์ยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

TGI บนวิถีไทย 4.0

เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งสู่ความยั่งยืนนั้นมีได้หลายเส้นทาง ขึ้นกับการเลือกทางเดินที่กำหนดโดยนโยบายหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนั้นๆ

Categoties